Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden Inspectie & Onderhoud Dakbeheer Limburg
 

Artikel 1 Inspectiewerkzaamheden daken.
De inspecties omvatten de volgende werkzaamheden:
visueel beoordelen van de dakbedekking op waterdichtheid
visueel beoordelen van de dakbedekking op beschadigingen
visueel beoordelen van de dakbedekking op vervuiling, doorzadeling, scheurvorming, blaasvorming etc.
Bij geballaste daken zal de visuele beoordeling van de dakbedekking steekproefsgewijs plaatsvinden.

Artikel 2 Inspectiewerkzaamheden veiligheid.
De inspecties omvatten de volgende werkzaamheden:
visueel beoordelen van aanwezige borgingspunten en kabelsystemen op eventuele gebreken
visueel beoordelen van aanwezige kooiladder en trappen op eventuele gebreken
visueel beoordelen van aanwezige hekwerken op eventuele gebreken

Artikel 3 Reinigingswerkzaamheden.
De reiniging omvat de volgende werkzaamheden:
reiniging van de dakbedekking van losse voorwerpen
reiniging van het dak langs dakranden en opstanden van los vuil, zoals bladeren, losse leislag etc.
reiniging van hemelwaterafvoerbakken zodat deze weer vrij toegankelijk zijn voor waterafvoer

Het verwijderen van blad, gras, mos, en plantengroei bij geballaste dakbedekkingen behoort niet tot de standaard reinigingswerkzaamheden welke vallen onder deze overeenkomst, tenzij dit expliciet aanvullend schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 Terrassen.
Tenzij expliciet anders omschreven, behoort het inspecteren en reinigen van terrassen niet tot de standaard werkzaamheden , welke vallen onder deze overeenkomst. Dit vanwege het feit dat dit over het algemeen een gebruikers of bewoners verantwoordelijkheid is en er over het algemeen ook bewoners eigendommen staan gestald.

Artikel 5 Goten.
Tenzij expliciet anders omschreven, behoort het inspecteren en reinigen van goten niet tot de standaard werkzaamheden , welke vallen onder deze overeenkomst. Dit vanwege het feit dat goten over het algemeen niet veilig bereikbaar zijn en aanvullende inzet van veiligheidsvoorzieningen zoals steigers en/of hoogwerkers noodzakelijk is.

Artikel 6 Reparatiewerkzaamheden.
De reparaties omvatten de volgende werkzaamheden:
Aansluitend op de inspectie en reinigingswerkzaamheden zullen eventuele
noodzakelijke kleine reparatiewerkzaamheden verricht worden. Dit omvat het herstellen van gebreken die niet structureel voorkomen en direct aanleiding geven tot lekkages en kunnen worden uitgevoerd met de voorhanden zijn de materialen en gereedschappen.

Artikel 7 Mechanische beschadigingen.
Reparatiewerkzaamheden die het gevolg zijn van mechanische beschadigingen en nodig zijn om het dak waterdicht te houden, zullen gelijktijdig met de bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd en zullen aan de opdrachtgever apart in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Rapportages.
De rapportages omvatten het volgende :
Van de dakbedekking en details wordt de conditie conform een door de opdrachtnemer gehanteerde conditiemeetmethode gerapporteerd en er wordt onderscheid gemaakt in de kwalificaties: Uitstekend, Goed, Redelijk, Matig, Slecht en Niet functioneel
Wanneer een onderdeel als matig, slecht of niet functioneel wordt gekwalificeerd zal aanvullend een hersteladvies worden gerapporteerd
Van de veiligheidsvoorzieningen zullen de gebreken / tekortkomingen worden gerapporteerd en zal indien noodzakelijk een hersteladvies worden uitgebracht.

Artikel 9 Indexering.
De overeengekomen prijs zal jaarlijks worden geïndexeerd. Hiervoor wordt het CBS prijsindexcijfer voor CAO lonen, particuliere bedrijven in de bouwnijverheid, gehanteerd.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst.
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan deze overeenkomst ontbinden door middel van een
aangetekende brief aan de wederpartij te versturen, indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt ontbonden en indien de wederpartij ondanks sommatie met de nakoming van zijn verplichting in gebreke blijft.

Artikel 11 Wijziging van eigenaar.
Wanneer de opdrachtgever het eigendom van het werk overdraagt  aan derde kan hij mits hij dit schriftelijk meldt aan de opdrachtnemer zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst overdragen aan die derde. De opdrachtnemer kan aanvullende voorwaarden hieraan verbinden. De opdrachtnemer zal een nieuwe overeenkomst ter ondertekening voorleggen aan die derde. De opdrachtgever zal in het geval van het overdragen van zijn eigendom de opdrachtnemer tijdig informeren.

 

 

 

 

www.dakbeheerlimburg.nl