Veiligheid

Werken op daken is gevaarlijk. Niet alleen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase maar ook bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op het platte dak blijft het risico van vallen steeds aanwezig. Daken worden voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties regelmatig betreden. Het dak kan ook onderdeel zijn van een vluchtroute of fungeren als toegangsweg voor liftinstallaties voor glazenwassers. In al deze situaties is veiligheid geboden.

Dakbeheer Limburg inventariseert risicoverhogende omstandigheden, adviseert over een veilige werkplek 


Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
De Arbowet schrijft voor dat opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor een veilige werksituatie op het dak. De uitgangspunten voor het gezond en veilig werken op hoogte zijn vastgelegd in de Arbocatalogus voor de Platte Daken. Het betreden van en het werken op een dak moet altijd veilig zijn. Door middel van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, kortweg RI&E, inventariseren we ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s, inclusief alle relevante informatie, zoals dakopbouw, maatvoering en daktoetreding. Vervolgens rapporteert de dakinspecteur over de veiligheidssituatie op het dak, inclusief advies (oftewel evaluatie) om de veiligheid op het dak te verbeteren. Deze aanbevelingen worden vastgelegd in een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan), voorzien van een concreet plan van aanpak.